Renzo Rubino - Renzo Rubino a 'Un palco per Amatrice'

Renzo Rubino esegue "Il postino (amami uomo)" a "Un palco per Amatrice"

Video permalink

In primo piano